Wstêp
KONFERENCJA 20.05.2014
konferencja 15.04.2014
Konferencja 9.04.2013
Projekty i audyt projektowy
Sprzeda¬Ņ urzadze√Ī
Diagnostyka
... Badania no¶no¶ci (FWD)
... Badania równo¶ci (IRI)
... Ba. w³a¶ciwo¶ci przciwpo.
... Ba. profilu poprzecznego
... Badania warstw
... Badania pull-off
... Ocena wizualna
... Ba. jako¶ci oznakowania
Ewidencja drogowa
Prace studyjne
En Francaise / In English
Klienci
Kontakt
Badania równo¶ci

Badanie równo¶ci wykorzystywane jest do:
- rutynowej oceny stanu nawierzchni,
- jako¶ciowego odbioru robót nawierzchniowych.
- wstêpnego wykrywania stref zdegradowancyh nawierzchni.
- pomiaru wska¬ľnika IRI

Aktualnie badanie IRI jest niezbedne przy odbiorach du¬Ņej cz√™sci dr√≥g w Polsce

Do Badania r√≥wno¬∂ci wykorzystujemy dwa rodzaje urz¬Īdze√Ī:
- RSP (Road Surface Profilometer) - nowocze¶niejsze i szybsze,
- APL (Analyseur de Profil en Long) - mniej popularne w Polsce.


RSP (Road Surface Profilometer)

Badanie urz¬Īdzeniem RSP wykonywane jest przez pojazd poruszaj¬Īcy si√™ w ruchu drogowym, bez konieczno¬∂ci zatrzymania. Istotne jest aby pomiar dokonywano na suchej i oczyszczonej nawierzchni.


RSP

APL (Analyseur de Profil en Long)


Aparat s¬≥u¬Ņy do pomiaru r√≥wno¬∂ci pod¬≥u¬Ņnej nawierzchni. Pomiar
wykonywany jest automatycznie, rejestracja i przetwarzanie w czasie
rzeczywistym. Wyliczane s¬Ī standardowo wsp√≥¬≥czynniki r√≥wno¬∂ci IRI
(International Roughness Index) oraz CAPL-25. Mo¬Ņliwa jest tak¬Ņe
analiza spektralna sygna³u w zakresie ma³ych (0,7 - 2,8 m), ¶rednich
(2,8 - 11,3) i d¬≥ugich fal (powy¬Ņej 11,3 m). Wyniki podawane s¬Ī dla
odcink√≥w 25, 100 lub 200 m.  

Istnieje kilka podstawowych wersji aparatu.

APL-25 : porusza sie z pr√™dko¬∂ci¬Ī 6 m/s (21,6 km/h), mierzy nier√≥wno¬∂ci o
             falach w zakresie od 0,3 do 13 m,
APL-72 : porusza sie z pr√™dkosci¬Ī 20 m/s (72 km/h), mierzy fale o d¬≥ugo¬∂ci
             od 1 m do 50 m,
APL2 : wykonuje pomiar jednoczesny w ¶ladzie dwóch kolein.

APL moze by√¶ wykorzystywany tak¬Ņe dla oceny lotniskowych drog startowych.
Jego maksymalna prêdkosæ pomiarowa wynosi 144 km/h.


APL2
19-10-2007