Wstêp
KONFERENCJA 20.05.2014
konferencja 15.04.2014
Konferencja 9.04.2013
Projekty i audyt projektowy
Sprzeda¬Ņ urzadze√Ī
Diagnostyka
... Badania no¶no¶ci (FWD)
... Badania równo¶ci (IRI)
... Ba. w³a¶ciwo¶ci przciwpo.
... Ba. profilu poprzecznego
... Badania warstw
... Badania pull-off
... Ocena wizualna
... Ba. jako¶ci oznakowania
Ewidencja drogowa
Prace studyjne
En Francaise / In English
Klienci
Kontakt
Badania no¶no¶ci

Badanie no¶no¶ci wykorzystywane jest g³ównie do:
- rutynowej diagnostyki stanu wytrzyma³o¶ci nawierzchni,
- wykrywaniu stref charakteryzuj¬Īcych si√™ utrat¬Ī wytrzyma¬≥o¬∂ci,
- kontroli jako¶ci robót nawierzchniowych,
- nadzorowi wytrzyma³o¶ciowemu nawierzchni podatnych na prze³omy,
- zaprojektowaniu optymalnej warstwy nak³adki drogowej.

Bez pomiaru ugi√™cia nie wiesz nic o wytrzyma¬≥o¬∂ci Twojej nawierzchni.  

Dysponujemy dwoma rodzajami aparatów do pomiaru no¶no¶ci:
- FWD - pomiar punktowy,
- Ugi√™ciomierz de la Croix - pomiar ci¬Īg¬≥y.

W Polsce z uwagi na koszty, w wiêkszo¶ci stosuje siê urzadzenie FWD.


FWD (Falling Weight Deflectometer)

Urz¬Īdzenie pomiarowe zatrzymuje si√™ w okre¬∂lonych miejscach w celu wykonania badania. Zalecany odst√™p 50-200mb drogi.
Nast√™pnie za pomoc¬Ī oblicze√Ī matematycznych wylicza si√™ odcinki jednorodne w celu okre¬∂lenia ich w¬≥asno¬∂ci. Do wykonania bada√Ī niezb√™dna jest informacja o grubo¬∂ciach i rodzajach poszczeg√≥lnych warstw.
Tego rodzaju badania tak¬Ņe wykonywane s¬Ī przez nasz¬Ī firm√™. Szczeg√≥¬≥owy opis w zak¬≥adce "badania warstw"


FWD


Ugiêciomierz (Deflectographe) de la Croix

Jest to wysokowydajny sprz√™t s¬≥u¬Ņ¬Īcy do okre¬∂lania no¬∂no¬∂ci
nawierzchni drogowych. Pomiar wykonywany jest w ruchu, co jest
szczeg√≥lnie wa¬Ņne ze wzgl√™du na bezpiecze√Īstwo pomiar√≥w.


Ugiêciomierz de la Croix

Ugi√™ciomierz umo¬Ņliwia pomiar czaszy ugi√™cia nawierzchni pod
normatywnym obci¬Ī¬Ņeniem od k√≥¬≥ pojazdu. Pomiar wykonywany jest
w ruchu z pr√™dko¬∂ci¬Ī zale¬Ņn¬Ī od g√™sto¬∂ci pomiaru. Przy kroku
pomiarowym co 10 m pojazd porusza siê 7 km/h (wersja FLASH) a dla
pomiarów co 5 m prêdko¶æ poruszania pojazdu wynosi 3,5 km/h.

Czasza ugi√™cia okre¬∂lana jest z du¬Ņ¬Ī dok¬≥adno¬∂ci¬Ī bo na podstawie
pomiaru 2 razy 90 + 1 punkt√≥w. Wszystkie pomiary s¬Ī rejestrowane i
przetwarzane automatycznie w czasie rzeczywistym i gromadzone na
magnetycznym no¶niku.


Wersja FLASH
19-10-2007