Wstêp
KONFERENCJA 20.05.2014
konferencja 15.04.2014
Konferencja 9.04.2013
Projekty i audyt projektowy
Sprzeda¬Ņ urzadze√Ī
Diagnostyka
... Badania no¶no¶ci (FWD)
... Badania równo¶ci (IRI)
... Ba. w³a¶ciwo¶ci przciwpo.
... Ba. profilu poprzecznego
... Badania warstw
... Badania pull-off
... Ocena wizualna
... Ba. jako¶ci oznakowania
Ewidencja drogowa
Prace studyjne
En Francaise / In English
Klienci
Kontakt
Diagnostyka niezbêdnym elementem jako¶ci drógW dniu 9 kwietnia 2013 odby¬≥a si√™ konferencja z cyklu „Diagnostyka niezb√™dnym elementem jako¬∂ci dr√≥g”. G¬≥√≥wnym tematem spotkania by¬≥y pomiary odbiorcze r√≥wno¬∂ci dr√≥g.

Honorowy patronat nad konferencj¬Ī obj¬Ī¬≥ prof. dr hab. in¬Ņ. Henryk Zobel – Dziekan Wydzia¬≥u In¬Ņynierii L¬Īdowej Politechniki Warszawskiej.

Konferencja adresowana by¬≥a g¬≥√≥wnie do wykonawc√≥w i zamawiaj¬Īcych roboty drogowe.

Bardzo dzi√™kujemy wszystkim kt√≥rzy wzi√™li w niej udzia¬≥. Zainteresowanie przeros¬≥o nasze oczekiwania. Przyjecha¬≥o 58 z 59 zg¬≥oszonych uczestnik√≥w z GDDKiA, Lotniska Chopina w Warszawie, Portu Lotniczego ¬£√≥d¬ľ, zarz¬Īd√≥w dr√≥g powiatowych, kilkunastu kluczowych firm buduj¬Īcych drogi i laboratori√≥w drogowych.

Program konferencji:

  9.00 – 10.00 Rejestracja go¬∂ci
10.00 – 10.05 Wprowadzenie do konferencji
10.05 – 11.45 R√≥wno¬∂√¶ pod¬≥u¬Ņna i w¬≥a¬∂ciwo¬∂ci przeciwpo¬∂lizgowe nawierzchni drogowych jako podstawowe kryteria odbioru dr√≥g
11.45 Р12.15 Przerwa na kawê
12.15 – 12.30 Prezentacja firmy Polska In¬Ņynieria sp. z o.o.  
12.30 Р13.30 Badania no¶no¶ci nawierzchni jako wyznacznik jako¶ci dróg i stopnia ich zniszczenia
13.30 – 13.45 Inne rodzaje bada√Ī
13.45 – 14.00 Podsumowanie
14.00 Р16.00 Obiad z wrêczeniem nagród i certyfikatów uczestnictwa
16.00 Р18.00 Konsultacje indywidualne i prezentacja sprzêtu pomiarowego

Nagrody za prace wykonane w 2012 roku i odnotowane przez firmê PI:
1) NAJR√ďWNIEJSZA AUTOSTRADA - nagroda dla firmy Strabag sp z o.o. za najlepszy wsp√≥lczynnik r√≥wno¬∂ci poprzecznej
2) NAJR√ďWNIEJSZA DROGA - nagroda dla firmy Strabag sp z o.o. za najlepszy wsp√≥¬≥czynnik r√≥wno¬∂ci IRI na drodze pozamiejskiej
3) NAJR√ďWNIEJSZA ULICA - nagroda za najlepszy wsp√≥¬≥czynnik r√≥wno¬∂ci IRI na drodze miejskiej
4) NAJBEZPIECZNIEJSZA NAWIERZCHNIA - Nagroda dla firmy Sando Budownictwo Polska sp z o.o. za najlepszy wspó³czynnik szorstko¶ci

Zapraszamy do dzielenia si√™ spostrze¬Ņeniami z konferencji wysy¬≥aj¬Īc e-maila na adres konferencja@polskainzynieria.pl.

Pierwsze z³ote my¶li:
Nie jest sztuk¬Ī napisa√¶ raport z bada√Ī kwalifikuj¬Īc wszystkie przypadki niepewne jako niespe¬≥niaj¬Īce normy. Sztuk¬Ī jest tak dobrze zna√¶ normy ¬Ņeby takich przypadk√≥w nie by¬≥o. A PI to gwarantuje.

Urz¬Īdzenie pomiarowe profilu pod¬≥u¬Ņnego powinno mie√¶ certyfikat GDDKiA.
05-03-2013