Wstêp
KONFERENCJA 20.05.2014
konferencja 15.04.2014
Konferencja 9.04.2013
Projekty i audyt projektowy
Sprzeda¬Ņ urzadze√Ī
Diagnostyka
... Badania no¶no¶ci (FWD)
... Badania równo¶ci (IRI)
... Ba. w³a¶ciwo¶ci przciwpo.
... Ba. profilu poprzecznego
... Badania warstw
... Badania pull-off
... Ocena wizualna
... Ba. jako¶ci oznakowania
Ewidencja drogowa
Prace studyjne
En Francaise / In English
Klienci
Kontakt
Badania Odbiorcze Nawierzchni Drogowych i LotniskowychW dniu 9 kwietnia 2014 odby¬≥a si√™ II konferencja z cyklu „Diagnostyka niezb√™dnym elementem jako¬∂ci dr√≥g”. G¬≥√≥wnym tematem spotkania by¬≥y pomiary odbiorcze dr√≥g. Zaprezentowano nowe urz¬Īdzenie do pomiaru w¬≥a¬∂ciwo¬∂ci przeciwpo¬∂lizgowych.

Konferencja adresowana by¬≥a g¬≥√≥wnie do wykonawc√≥w i zamawiaj¬Īcych roboty drogowe.

Bardzo dzi√™kujemy wszystkim kt√≥rzy wzi√™li w niej udzia¬≥. Zainteresowanie przeros¬≥o nasze oczekiwania. Przyjecha¬≥o 50 z 54 zg¬≥oszonych uczestnik√≥w z GDDKiA,  zarz¬Īd√≥w dr√≥g, oraz kilkunastu kluczowych firm buduj¬Īcych drogi i laboratori√≥w drogowych.

Program konferencji:

9.00 Р10.00 Rejestracja go¶ci
10.00 – 10.05 Wprowadzenie do konferencji
10.05 – 11.05 R√≥wno¬∂√¶ pod¬≥u¬Ņna nawierzchni drogowych jako jedno z podstawowych
                     kryteri√≥w odbioru dr√≥g – mgr in¬Ņ. Stanis¬≥aw Szpinek
11.05 – 11.20 Prezentacja firmy Polska In¬Ņynieria sp. z o.o.
11.20 Р11.50 Przerwa na kawê
11.50 Р12.50 Badania no¶no¶ci nawierzchni jako wyznacznik jako¶ci dróg i stopnia
                     ich zniszczenia – dr Andrzej Janowski
12.50 Р13.50 Nowe metody badania szorstko¶ci nawierzchni
13.50 – 14.00 Podsumowanie
14.00 Р16.00 Obiad z wrêczeniem certyfikatów uczestnictwa
16.00 Р18.00 Konsultacje indywidualne i prezentacja sprzêtu pomiarowego

Zapraszamy do dzielenia si√™ spostrze¬Ņeniami z konferencji wysy¬≥aj¬Īc e-maila na adres konferencja@polskainzynieria.pl.

Pierwsze z³ote my¶li:
- Nale¬Ņy uwa¬Ņnie czyta√¶ specyfikacje przetargowe, tak¬Ņe w zakresie bada√Ī odbiorowych.
- Wykonanie badania to nie wszystko, trzeba mie√¶ odpowiedni¬Ī wiedz√™ i do¬∂wiadczenie aby w¬≥a¬∂ciwie zinterpretowa√¶ jego wyniki.
11-03-2014