Wstêp
KONFERENCJA 20.05.2014
konferencja 15.04.2014
Konferencja 9.04.2013
Projekty i audyt projektowy
Sprzeda┬┐ urzadze├▒
Diagnostyka
... Badania no┬Âno┬Âci (FWD)
... Badania r├│wno┬Âci (IRI)
... Ba. w┬│a┬Âciwo┬Âci przciwpo.
... Ba. profilu poprzecznego
... Badania warstw
... Badania pull-off
... Ocena wizualna
... Ba. jako┬Âci oznakowania
Ewidencja drogowa
Prace studyjne
En Francaise / In English
Klienci
Kontakt
Nowoczesne technologie w zarz┬▒dzaniu drogami

Konferencja adresowana jest g┬│├│wnie do zarz┬▒dc├│w dr├│g i nawierzchni lotniskowych w Polsce.

Program konferencji :

•   9.00 – 10.00 – Rejestracja go┬Âci
• 10.00 – 10.05 – Wprowadzenie do konferencji
• 10.05 – 10.50 – Badanie r├│wno┬Âci nawierzchni w kierunku pod┬│u┬┐nym i poprzecznym w kontek┬Âcie odbior├│w rob├│t oraz utrzymania sieci drogowej
• 10.50 – 11.30 – Ocena stanu technicznego nawierzchni drogowych
• 11.30 – 12.00 – Przerwa kawowa
• 12.00 – 12.20 – Specyfikacje zam├│wie├▒
• 12.20 – 13.05 – Badanie w┬│a┬Âciwo┬Âci przeciwpo┬Âlizgowych w kontek┬Âcie odbior├│w i utrzymania sieci drogowej
• 13.05 – 13.50 – Badanie no┬Âno┬Âci jako podstawowe narz├¬dzie optymalizacji koszt├│w remont├│w nawierzchni
• 13.50 – 14.00 – Prezentacja firmy Polska In┬┐ynieria sp. z o.o.
• 14.00 – 15.00 – Obiad
• 15.00 – 17.00 – Konsultacje indywidualne i prezentacja sprz├¬tu pomiarowego

Udzia┬│ w konferencji jest bezp┬│atny dla 2 os├│b z danej instytucji/firmy. Ka┬┐da kolejna osoba powinna wnie┬Â├Ž op┬│at├¬ konferencyjn┬▒ w kwocie 200 z┬│ netto.

Zg┬│oszenia uczestnik├│w do 10 maja 2014. Ze wzgl├¬du na limitowan┬▒ liczb├¬ miejsc, decyduje kolejno┬Â├Ž zg┬│osze├▒.  W zg┬│oszeniu prosimy o podanie imienia, nazwiska, stanowiska, firmy. adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej. Zg┬│oszenia nale┬┐y kierowa├Ž na adres "konferencja@polskainzynieria.pl". Potwierdzenie przyj├¬cia zg┬│oszenia zostanie wys┬│ane na wskazany adres poczty elektronicznej.  

Ka┬┐dy uczestnik konferencji otrzyma certyfikat uczestnictwa.

Konferencja odb├¬dzie si├¬ w Centrum Konferencyjno-Hotelowym Boss w Warszawie, przy ul. ┬»wanowieckiej 20. (adres internetowy: www.hotelboss.pl, mapa dojazdu poni┬┐ej). Istnieje mo┬┐liwo┬Â├Ž przyjazdu w dniu 19 maja 2014 i noclegu na miejscu. Na has┬│o konferencja obowi┬▒zuje specjalna cena za pokoje. Pokoje nale┬┐y rezerwowa├Ž bezpo┬Ârednio w hotelu.Noty informacyjne niekt├│rych moderator├│w konferencji:Mgr in┬┐. Stanis┬│aw Szpinek
Specjalizuje si├¬ w statystycznej analizie danych pomiarowych w zastosowaniach dla potrzeb diagnostyki nawierzchni drogowych i lotniskowych. Jest absolwentem WAT, uko├▒czy┬│ kursy podyplomowe przy PAN, a tak┬┐e studia podyplomowe na UEK w Krakowie. Pracowa┬│ w ITWL i IBDiM oraz firmach konsultingowych. W okresie wieloletniej wsp├│┬│pracy z Departamentem Studi├│w Generalnej Dyrekcji Dr├│g Krajowych i Autostrad /DS/ w Warszawie uczestniczy┬│ w realizacji r├│┬┐nych zada├▒ z zakresu systemowej oceny stanu technicznego nawierzchni drogowych. Corocznie by┬│ powo┬│ywany w charakterze Eksperta do pe┬│nienia nadzoru merytorycznego nad badaniami wdro┬┐eniowymi i por├│wnawczymi r├│┬┐nego typu specjalistycznych urz┬▒dze├▒, w tym najnowszej generacji urz┬▒dze├▒ profilometrycznych, jakie s┬▒ u┬┐ytkowane przez Wydzia┬│y Technologii GDDKiA /WT/, a tak┬┐e nad pomiarami rutynowymi r├│wno┬Âci pod┬│u┬┐nej i poprzecznej (g┬│├¬boko┬Âci koleiny) oraz geometrii nawierzchni jezdni wykonywanych na sieci dr├│g krajowych dla potrzeb Oddzia┬│├│w GDDKiA. Jest autorem specjalistycznego oprogramowania /MAGDA/ wykorzystywanego przez WT do przygotowania i przetwarzania danych ze zbior├│w pomiarowych. Autor ponad 40 publikacji na temat oceny r├│wno┬Âci nawierzchni i innych rodzaj├│w bada├▒.
Dr Andrzej Janowski
Z wykszta┬│cenia fizyk po studiach na Uniwersytecie Warszawskim i Instytucie Fizyki Og├│lnej Akademii Nauk ZSRR (doktorat).
Praca w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie, nastêpnie w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów. Ostatnie 19 lat w prywatnych firmach konsultingowych w dziedzinie drogownictwa. By³ odpowiedzialny miêdzy innymi za wdro¿enie systemów zarz±dzania nawierzchniami na sieci dróg krajowych w Polsce (systemy HIPS i HDM).
Zakres zainteresowa├▒ naukowych:
- pomiary parametr├│w nawierzchni
- wdra┬┐anie pierwszych w Polsce nowoczesnych urz┬▒dze├▒ do pomiaru ugi├¬├Ž nawierzchni, r├│wno┬Âci pod┬│u┬┐nej, profilu poprzecznego, wg┬│├¬bnych profili radarowych,
- wsparcie dla Systemu Oceny Stanu Nawierzchni GDDKiA: opracowanie metodologii i urz┬▒dze├▒ do prowadzenia oceny wizualnej stanu nawierzchni,
- wykonywanie kompleksowych ocen stanu nawierzchni,
wymiarowanie nawierzchni metodami mechanistycznymi,
analizy techniczno – ekonomiczne i analiza ryzyka inwestycji drogowych,
systemy ewidencji dr├│g
- opracowanie urz┬▒dzenia do videorejestracji pasa drogowego,
- oprogramowanie do prowadzenia ewidencji i zarz┬▒dzania nawierzchniami,
- zak┬│adanie system├│w referencyjnych ewidencji drogowej.


Mgr in┬┐. Pawe┬│ D┬▒bkowski
Prowadzi zaj├¬cia na Wydziale In┬┐ynierii L┬▒dowej Politechniki Warszawskiej. Specjalista w dziedzinie bada├▒ w┬│a┬Âciwo┬Âci przeciwpo┬Âlizgowych.
21-04-2014