Wstêp
KONFERENCJA 20.05.2014
konferencja 15.04.2014
Konferencja 9.04.2013
Projekty i audyt projektowy
Sprzeda¬Ņ urzadze√Ī
Diagnostyka
... Badania no¶no¶ci (FWD)
... Badania równo¶ci (IRI)
... Ba. w³a¶ciwo¶ci przciwpo.
... Ba. profilu poprzecznego
... Badania warstw
... Badania pull-off
... Ocena wizualna
... Ba. jako¶ci oznakowania
Ewidencja drogowa
Prace studyjne
En Francaise / In English
Klienci
Kontakt
Badania jako¶ci oznakowania poziomego (refleksyjno¶ci)

Badaniejako¶ci oznakowania poziomego wykorzystywane jest g³ównie do:
- bada√Ī jako¬∂ciowych wykonywanego oznakowania,
- okresowej kontroli istniej¬Īcego oznakowania.


Do tego celu stosujemy urz¬Īdzenie Ecodyn


Ecodyn - pomiar jako¶ci oznakowania

Aparat mierzy luminiscencjê (odblaskowo¶æ) farby i jako¶æ
wykonania oznakowania poziomego tzn. r√≥¬Ņnego rodzaju linii
malowanych na nawierzchni drogowej. Pomiar uwzglêdnia
konstrastowo¶æ nawierzchni oraz odbicie promieni od samej farby.

Badanie wykonywane jest z pr√™dko¬∂ci¬Ī do 110 km/h i powinno
si√™ odbywa√¶ na suchej nawierzchni. Wyniki s¬Ī rejestrowane dla
kroku pomiarowego 40 cm i przetwarzane  w czasie rzeczywistym..
Ecodyn 2


Od jako¬∂ci oznakowania zale¬Ņy bezpiecze√Īstwo ruchu. Ma ono
szczeg√≥lne znaczenie w nocy, lecz jest r√≥wnie wa¬Ņne w dzie√Ī.

02-11-2007