Wstêp
KONFERENCJA 20.05.2014
konferencja 15.04.2014
Konferencja 9.04.2013
Projekty i audyt projektowy
Sprzeda¬Ņ urzadze√Ī
Diagnostyka
... Badania no¶no¶ci (FWD)
... Badania równo¶ci (IRI)
... Ba. w³a¶ciwo¶ci przciwpo.
... Ba. profilu poprzecznego
... Badania warstw
... Badania pull-off
... Ocena wizualna
... Ba. jako¶ci oznakowania
Ewidencja drogowa
Prace studyjne
En Francaise / In English
Klienci
Kontakt
Badania profilu poprzecznego

Badanie profilu poprzecznego wykorzystywane jest do:
- odbioru jako¶ciowego robót nawierzchniowych,
- rutynowej oceny stanu sieci,
- detekcji stref bezodp³ywowych na nawierzchni,
- inwentaryzacji kolein.

Badanie wykonywane jest urz¬Īdzeniem TUS (Transversoprofilometre a UtraSon)


TUS (Transversoprofilometre a UtraSon)


TUS

Aparat s¬≥u¬Ņy do szybkiego i masowego pomiaru nier√≥wno¬∂ci poprzecznych
w tym kolein.

13 czujników umieszczonych jest co 20 cm na belce pomiarowej o
d³ugo¶ci 2,50 m. Pomiar moze byæ wykonywany przy prêdko¶ci do 100 km/h.
Aparat automatycznie rejestruje pomiary i wylicza ¬Ņ¬Īdane wska¬ľniki nawet
wraz z obj√™to¬∂ci¬Ī masy bitumicznej koniecznej do wyr√≥wnania nier√≥wno¬∂ci.


20-10-2007