Wstêp
KONFERENCJA 20.05.2014
konferencja 15.04.2014
Konferencja 9.04.2013
Projekty i audyt projektowy
Sprzeda¬Ņ urzadze√Ī
Diagnostyka
... Badania no¶no¶ci (FWD)
... Badania równo¶ci (IRI)
... Ba. w³a¶ciwo¶ci przciwpo.
... Ba. profilu poprzecznego
... Badania warstw
... Badania pull-off
... Ocena wizualna
... Ba. jako¶ci oznakowania
Ewidencja drogowa
Prace studyjne
En Francaise / In English
Klienci
Kontakt
Badanie w³a¶ciwo¶ci przeciwpo¶lizgowych

Badania w³a¶ciwo¶ci przeciwpo¶lizgowych (szorstko¶ci) wykonuje siê:
- przy odbiorze jako¶ci prac nawierzchniowych,
- jako rutynow¬Ī diagnostyk√™ stanu nawierzchni,
- przy kontroli odcink√≥w poni¬Ņej wymaganego standardu, w celu oznakowania.

Dysponujemy trzema rodzajami aparatów do pomiaru szorstko¶ci:
- Traction Watcher One (TWO) - najnowsze urz¬Īdzenie wchodz¬Īce do Polski, umo¬Ņliwia pomiar ci¬Īg¬≥y.
- Wachad¬≥o Angielskie - stara technologia, ale tania i wci¬Ī¬Ņ przydatna
- ADHERA 2 - zapewnia pomiar punktowy


TWOTWO

Aparat mierzy w¬≥a¬∂ciwo¬∂ci przeciwpo¬∂lizgowe, zgodnie z mi√™dzynarodowym standardem, mierzy wsp√≥¬≥czynnik tarcia pod¬≥u¬Ņnego. Pomiar mo¬Ņe by√¶ wykonywany przy pr√™dko¬∂ci od 5 do 110 km/h przy filtrze wody mi√™dzy opon¬Ī a nawierzchni¬Ī od 0,1 do 1mm


ADHERA 2 - pomiar szorstko¶ci nawierzchniADHERA wersja 2

Aparat mierzy, zgodnie z miêdzynarodowym standardem, wspó³czynnik
tarcia pod¬≥u¬Ņnego . Pomiar mo¬Ņe by√¶ wykonywany przy pr√™dko¬∂ci od
40 do 120 km/h przy filtrze wody mi√™dzy opon¬Ī a nawierzchni¬Ī min. 1 mm.

Wyniki s¬Ī rejestrowane i przetwarzane automatycznie.

Jest to podstawowe badanie okre¬∂laj¬Īce ewentualne zagro¬Ņenia dla
u¬Ņytkownik√≥w. Bezlito¬∂nie demaskuje odcinki ¬∂liskiej nawierzchni.

20-10-2007